Náhradní rodinná péče

Co je náhradní rodinná péče (NRP)?

Rozlišujeme následující formy náhradní rodinné péče:

  • svěření do péče jiné osoby - soud může svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než jsou rodiče, pokud tato osoba se svěřením dítěte do své péče souhlasí a poskytne záruku zdárné výchovy dítěte. Při výběru vhodné osoby dá soud obvykle přednost příbuznému dítěte. Může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký a k němuž má dítě vytvořený citový vztah.
  • osvojení (adopce) - osvojitelé dítěte získávají práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči, a jsou zapsáni do rodného listu dítěte. Dítě získává jejich příjmení. O osvojení rozhoduje soud.
  • pěstounská péče - je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Není vyloučen styk dítěte s původními rodiči, zletilostí dítěte zaniká. Pěstouni zastupují dítě v běžných věcech, v případě mimořádných záležitostí musí žádat souhlas rodičů. Pěstouni respektují vlastní rodiče dítěte a umožňují jim kontakt s jejich dítětem
  • poručenství - poručník je zákonným zástupcem dítěte.  Mezi poručníkem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Povinností poručníka je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek. To vše pod pravidelným dohledem soudu. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.

Každý, kdo se chce stát žadatelem o náhradní rodinnou péči, musí nejdříve kontaktovat sociální odbor na městském úřadě podle místa svého trvalého bydliště. Sociální pracovnice mu sdělí informace o dalším postupu při podání žádosti.
 

Doporučená literatura

Archerová, C.: Dítě v náhradní rodině. Portál, 2001
Matějček, Z.: Osvojení a pěstounská péče. Portál, 2002
Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Portál, 1994
 

Užitečné odkazy:

Fórum náhradních rodin
Komunitní a informační web s diskusním fórem.

NATAMA
Nestátní odborná organizace, specializovaná m.j. na podporu pěstounské péče.

Občanské sdružení "Děti patří domů!"
Stránky občanského sdružení "Děti patří domů!", pro podporu NRP.

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.
Stránky občanského sdružení "Pěstounské rodiny kraje Vysočina".

Projekt "Pěstouni mají právo na služby"
Informace k NRP a k legislativě v této oblasti, databáze organizací.

Sdružení pěstounských rodin
Web obsahuje nejen témata z oblasti náhradní rodinné péče.

Středisko náhradní rodinné péče, o.s.
Středisko se zabývá problematikou dětí, které se ocitly v obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.